Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang exclusieve aanbiedingen.

Algemene voorwaarden

Golfbaltrader is een handelsonderneming op internet. Golfbaltrader is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34189780.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Golfbaltrader zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: http://www.Golfbaltrader.nl
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Golfbaltrader worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Golfbaltrader ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Offertes/Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk en gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien de offerte geen termijn vermeldt, is de offerte geldig gedurende 10 kalenderdagen (incl. Producten van Derden). Bestellingen kunnen schriftelijk, via internet of telefoon worden geplaatst maar zijn enkel bindend indien aanvaard door Golfbaltrader d.m.v. een elektronische Orderbevestiging. Gelieve de Orderbevestiging zorgvuldig door te nemen en Golfbaltrader onmiddellijk via e-mail op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien u dit niet doet, is de Orderbevestiging van toepassing op deze Overeenkomst. 
2.2 Alle aanbiedingen van Golfbaltrader zijn vrijblijvend en kunnen niet worden beschouwd als een aanbod om een overeenkomst aan te gaan. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Golfbaltrader d.m.v. een elektronische Orderbevestiging. 
2.3 Golfbaltrader is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Golfbaltrader dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 
2.4 Golfbaltrader behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5. 
2.5 Na totstandkoming van de overeenkomst door middel van de elektronische Orderbevestiging is Golfbaltrader slechts verplicht tot levering van de bestelde producten zolang de voorraad strekt. Indien bestelde producten niet meer leverbaar blijken (e.e.a. ter beoordeling van Golfbaltrader) is Golfbaltrader gerechtigd u ter vervanging terstond een nieuwe aanbieding te doen voor gelijkwaardige producten met een gelijkwaardige prijs. U bent gerechtigd deze aanbieding schriftelijk of via e-mail te weigeren en de bestelling kosteloos te annuleren.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en inclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Handlings- en verzendkosten worden tot een totale bestelde waarde van € 500,- in rekening gebracht. Boven een totale bestelde waarde van € 500,- worden handlings- en verzendkosten niet in rekening gebracht. Dit geldt niet voor producten die onder rembours worden besteld. Hierbij zijn de kosten voor de koper. 
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen drie (3) dagen na factuurdatum welke u terug kunt vinden op de automatisch verstuurde elektronische factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
3.3 Betaling kan geschieden door middel van overboeking naar bankrekening 393563790 (Rabobank) ten name van GOLFBALTRADER te Amsterdam. Er geldt geen minimum bij uw bestellingen. Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Golfbaltrader. Eventueel kan in overleg met Golfbaltrader een andere manier van betaling overeengekomen worden. Zie hiervoor onze betaalmogelijkheden
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Golfbaltrader gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Golfbaltrader.

Artikel 4. Levering 
4.1 De door Golfbaltrader opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en niet te kwalificeren als een wettelijk fatale termijn. 
4.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 
4.3 De levering van de producten geschiedt op het door u opgegeven afleveradres. Omdat u verantwoordelijk bent voor de juistheid van dit adres dient u dit in de electronische Orderbevestiging te controleren en Golfbaltrader per omgaande schriftelijk te informeren indien er sprake is van afwijkingen c.q. onvolkomenheden. 
4.4 U draagt de verantwoordelijkheid en het risico van het in ontvangst nemen van de producten op het door Golfbaltrader aan u bevestigde afleveradres.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Golfbaltrader verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Golfbaltrader geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
6.2 Golfbaltrader garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Gebruiksindicatie, garantie, reclames en aansprakelijkheid 
7.1 Golfbaltrader is geen officiële dealer van de door haar verkochte merkproducten, maar een onafhankelijke wederverkoper van retail sportartikelen en daarmee producent noch hoofdimporteur in de Europese Unie van de producten in de zin van artikel 187 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Golfbaltrader heeft derhalve geen enkele invloed op het productieproces van de door haar verkochte producten en is als zodanig niet aansprakelijk voor enige gevolgschade van gebrekkige producten, anders dan bij dwingend wettelijk voorschrift bepaald. 
7.2 De door Golfbaltrader verkochte producten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik op golfbanen, goedgekeurd door van overheidswege erkende Europese sportbonden, en met inachtneming van de op deze golfbanen geldende spel- en veiligheidsregels. Voor elk hernieuwd gebruik dienen producten te worden gecontroleerd op breuken en zichtbare slijtage. Afwijking van deze gebruiksindicatie kan gevaarlijk zijn, leiden tot gebreken en daaruit voortvloeiende gevolgschade. 
7.3 Op alle nieuwe producten geeft Golfbaltrader de geldende fabrieksgarantie (dit geldt niet voor de gebruikte golfballen), tenzij anders vermeld op de offerte. 
7.4 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Golfbaltrader daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
7.5 U heeft tevens de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten zichtbare gebreken vertonen. Indien dit het geval is, dient u de levering terstond te weigeren. Later geconstateerde fabricagegebreken dient u Golfbaltrader zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd te melden. 
7.6 Na constatering van een gebrek aan een product mag dat product niet in gebruik worden genomen. 
7.7 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Golfbaltrader de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.8 Als wederverkoper van producten heeft Golfbaltrader geen invloed op het productieproces van de producten. Golfbaltrader kan dan ook slechts producten vervangen c.q. deze retour nemen onder restitutie van de door u betaalde koopsom. Indien daarnaast schade is ontstaan tengevolge van een gebrek in een product, dan zal Golfbaltrader, na schriftelijke en gemotiveerde melding daarvan aan haar, de gegevens van de fabrikant c.q. de hoofdleverancier van deze producten aan u ter beschikking stellen. 
7.9 Melding van schade dient in ieder geval binnen 7 werkdagen na waarop deze zich heeft geopenbaard aan Golfbaltrader schriftelijk te worden medegedeeld. 
7.10 Iedere schade die is ontstaan tijdens gebruik van de producten anders dan de in artikel 7.2 omschreven gebruiksindicatie of in strijd met deze gebruiksindicatie, dan wel in strijd met de bij de producten geleverde gebruiksaanwijzing komt in elk geval niet voor enige vergoeding in aanmerking. 
7.11 Iedere schade die is ontstaan door producten die zijn gedemonteerd en weer gemonteerd, door producten die ruw, abnormaal, of overmatig zijn gebruikt (slijtage) of door slecht onderhouden producten komt in elk geval niet voor enige vergoeding in aanmerking. 
7.12 Sportactiviteiten kunnen altijd leiden tot letsel bij uzelf of anderen. Golfbaltrader adviseert u zich te verzekeren tegen de eventuele gevolgen daarvan.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Golfbaltrader, dan wel tussen Golfbaltrader en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Golfbaltrader, is Golfbaltrader niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Golfbaltrader.

Artikel 9. Overmacht 
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Golfbaltrader ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Golfbaltrader gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Golfbaltrader kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Verwerking privacygegevens 
Golfbaltrader is een handelsonderneming op internet. GOLFBALTRADER is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34189780. 
10.1 Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst vraagt Golfbaltrader u uw persoonsgegevens aan haar te verstrekken. Daarnaast kan zij deze gegevens gebruiken om u te informeren over haar producten. Mocht u geen prijs stellen op dergelijke informatie dan kunt u dit bij ons melden, zie Contact.

Artikel 11. Diversen 
11.1 Indien u aan Golfbaltrader schriftelijk opgave doet van een adres, is Golfbaltrader gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Golfbaltrader schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
11.2 Wanneer door Golfbaltrader gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Golfbaltrader deze Voorwaarden soepel toepast. 
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Golfbaltrader in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Golfbaltrader vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
11.4 Golfbaltrader is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid 
13.1 Elke partij moet de van de andere partij ontvangen informatie die als 'vertrouwelijk' staat gemerkt of waarvan redelijkerwijze blijkt dat het vertrouwelijke informatie betreft, behandelen als eigen vertrouwelijk informatie

Golfbaltrader.nl
1032 KX Amsterdam
telefoon: 06-520 35 908
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.